Persoonlijke instellingen

Tilburg en Eindhoven

Uit Tuencyclopedie

Share/Save/Bookmark

Als sinds de oprichting van de THE wordt er gedacht, gepraat en geschreven over een samenwerking tussen de twee Brabantse hogescholen. Maar zo er al sprake was van liefde, dan kwam die toch eerder uit de ‘moderne industriestad’ dan uit de stad die zich leading in technology noemt. Tot hechte samenwerking, laat staan een fusie tussen Tilburg en Eindhoven is het nooit gekomen. Zelfs niet toen er aan het eind van de jaren zestig een landelijke discussie ontstond over de vestiging van een nieuwe medische faculteit. Tilburg en Eindhoven konden het niet eens worden. Enkele jaren later herhaalde het scenario zich, toen het er om ging de beide instellingen te laten fuseren en uit te breiden met een medische faculteit tot één universiteit. ‘Het is jammer dat Brabant niet één vuist kan maken tegenover Den Haag’, schrijft het Brabants Dagblad in april 1973. Want de THE voelde er weinig voor om gezamenlijk met de Katholieke Hogeschool Tilburg op te trekken om de buit binnen te halen. ‘Wat al jaren een publiek geheim was, is nu officieel bevestigd: de (rijks) Technische Hogeschool Eindhoven voelt zichzelf zo bijzonder dat zij er niet aan denkt haar zelfstandigheid op te geven voor een instituut van wetenschappelijk onderwijs waaraan in Brabant reeds jaren een nijpende behoefte bestaat, een Brabantse Rijksuniversiteit’, merkt dagblad De Stem cynisch op. De lachende derde is Maastricht, dat een medische faculteit kreeg die werd uitgebouwd tot universiteit.

SOBU


De missies van de twee instellingen en de culturen waren en zijn wellicht te verschillend. Toch is er wel degelijk samengewerkt, zoals in het Samenwerkings Orgaan Brabantse Universiteiten. Dit SOBU werd in 1970 opgericht, leverde het kader voor een serie onderzoeksprojecten en kon een aantal promotieprojecten op zijn naam schrijven. Memorabele hoogtepunten waren een onderzoek naar de betrouwbaarheid van elektriciteitscentrales, een afvalmanagementproject waaraan door maar liefst acht vakgroepen uit de twee instellingen werd samengewerkt en een grootschalig onderzoek naar de ‘detectie van awareness tijdens anesthesie’ , oftewel het ‘horen onder narcose’. In een gedenkboek dat in 1995 onder de veelzeggende titel Met vallen en opstaan verscheen, valt te lezen dat een in 1973 uitgebrachte discussienota onder de titel ‘Voorstellen met betrekking tot de samenwerking tussen de THE en de KHT’ vooral leidde tot een ‘onbeheerste vergaderwoede.’ Door bestuurders werd gepoogd om op maar liefst dertien terreinen vergaande vormen van samenwerking tot stand te brengen. En dat vergde de nodige nota’s. Met onbedoelde ironie kopt TH Berichten: ‘Samenwerking tussen Eindhoven en Tilburg op papier bijna rond.’ Het toenmalige hoofd van het SOBU moest in 1978 in het blad Brabantia constateren dat de bestuurlijke berg helaas een muis had gebaard.

F-woord


In het midden van de jaren tachtig was het de Tilburgse burgemeester mr. G.Ph. Brokx die voor het laatst het ‘f-woord’ liet vallen. Eindhoven was zeker niet bereid tot een fusie. De voormalige Tilburgse rector magnificus prof. dr. R.A. de Moor legde in een analyse de vinger op de zere plek. Waar de Universiteit van Tilburg een grotere bereidheid tot samenwerking toonde, bleven de Eindhovense ingenieurs gereserveerd. De Moor tekent overigens hierbij aan: “Het verschil in bereidheid behield een zakelijk karakter; de persoonlijke verhoudingen waren doorgaans hartelijk en de bereidheid tot partiële samenwerking waar dat tot ieders voordeel kon strekken, was aanwezig.” In 2004 werd het jarenlang bestaande SOBU zonder veel plichtplegingen opgeheven. De Eindhovense rector magnificus prof. dr. R.A. van Santen noemde het bij het afscheidsdiner opmerkelijk dat het SOBU toch nog de respectabele leeftijd van bijna vijfendertig jaar had bereikt. “Blijkbaar hebben we hier dus te maken gehad met een taai orgaan. Ongetwijfeld heeft dit te maken met het feit dat samenwerking tussen onderzoekers op de werkvloer in de regel een langer leven beschoren is dan de samenwerking in de bestuurskamers.” Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In 2004 fuseerde het Eindhovense instituut voor postdoctorale opleidingen EUFORCE met het gerenommeerde Tilburg Institute for Advanced Studies (TIAS) dat businessopleidingen verzorgt.

Titel: Barometer, geschenk van de THE aan de KHT n.a.v. het 10e lustrum Jaar: 1977 Foto: Archief TUE
Titel: Plaquette onder de barometer Jaar: ca 1977 Foto: Archief TUE